Forside
Valmuer 1

Lærerigt og underholdende foreningsliv

Familie & Samfund er lærerigt og underholdende foreningsliv. Vi arrangerer spændende foredrag og udflugter, der giver vores medlemmer gode oplevelser i godt selskab og samtidig gør dem klogere på både historiske og aktuelle emner.

Foreningens formål

 • At formidle oplysning om samfundsmæssige, kulturelle og forbrugerrelaterede emner.

 • At samle og samarbejde med de lokalforeninger, der er tilsluttet Kalundborg Kredsen.

 • At være uafhængig af partipolitik og erhvervsinteresser

Nyt fra Familie og Samfund - Kalundborgkredsen

Arrangementer 

Efterårets gåture:


5. august kl. 18.30:

Gørlev Sø og shelterplads. Vi mødes ved den gamle sportsplads, Søkrogen 4, Gørlev.

Vores guide er Søren Nerenst


12. august kl. 18.30: 

Fortælling om Kattrup Gods ved Anders Møller.

Vi mødes ved Strids Mølle, Åvej 2 Svebølle


19. august kl. 18.30:

Ulstrup Mølle v. Egon Hansen.

Mødested: Sandåsvej v. idrætsforeningens klubhus.

Find din lokalforening

Familie & Samfund Kalundborgkredsen består af tre lokalforeninger.

Medlemskab

Et medlemskab af Familie og Samfund koster 275 kr. til lokalforening og dækker hele husstanden. Medlemskabet giver ret til at deltage i alle lokalforeningernes og

Kredsen arrangementer.

Kalundborgkredsens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Annilis Petersen, Bjerge Landevej 10, 4480 St. Fuglede
Tlf. 61 38 68 33, annilispetersen@hotmail.dk


Næstformand

Hanne-Lisbeth Elfang, Saltbækvej 54, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 20 14 / 60 84 34 42, hlelfang@hotmail.com


Sekretær

Hanne Riishøj, Hasseltoften 37, Gørlev.
Tlf. 26 27 34 92 hmrfnk@gmail.com


Kasserer

Jytte Wacher, Tejbjergvej 4, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 45 88 / 20 67 23 98 jybewa@ka-net.dk


Bestyrelsesmedlem

Kirsten Larsen, Søndergade 59, 4490 Jerslev
Tlf. 59 59 89 49 / 23 49 28 10 kispml@gmail.com

Suppleanter

Hanne Hansen


Inga Sørensen, Gl. Sorøvej 19, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 59 71 35 / 42 55 40 33 elmegaarden@kaa-net.dkForårsmøderne:

Margrethe Brodthagen. Tlf. 42 80 82 17Bladudvalg:

Annilis Petersen, Jytte Wacher, 


Tidligere arrangementer

Forårets første gåtur


Familie og Samfund Kalundborgkredsen har tre gåture, hvor de tre lokalforeninger står for 1 tur hver i foråret og 1 tur hver om efteråret.


Mandag den 6. maj var det Raklev/Røsnæs, som inviterede medlemmerne til at besøge Røsnæs spidsen med Røsnæs fyr. Her ventede aftenens guide Troels Kristoffersen på de 47 deltager, der gik gennem skoven fra parkeringspladsen ud til fyret. Troels, som også har stået for Røsnæs Rundt, fortalte fyrets historie. Røsnæs fyr er et 15 meter højt fyr, Det blev bygget i årene 1844-1846 på ordre af kong Christian 8. Fyret er tegnet af N.S. Nebelong. Indtil 1859 var fyret 11 meter høj, så blev det forhøjet til 15 meter. Fyret virkede indtil 2008, og de næste 3 år blev brugt til at bygge en historie op om områdets vigtighed gennem de forskellige krige. Så blev området åbnet for offentligheden med cafe’ og et lille museum i fyrmesterboligen. Røsnæs spidsen besøges hvert år af over 100.000. Nogle af deltagerne vovede sig op i fyrtårnet med den fantastiske udsigt. Bagefter gik vi alle tilbage til p-pladsen, hvor der blev serveret lækker kage til den medbragte kaffe/te. En dejlig forårsaften med starten på de lyse nætter.

Ekstraordinær generalforsamling

Familie & Samfund Kalundborg Kredsen


Mandag d. 8.april 2024 kl.14

Aktivitetscenter Munkesøen


Dagsorden og referat

Velkomst ved Næstformand Hanne Lisbeth Elfang.

 

 1. Valg af dirigent
  Valgt er Inga Sørensen
 2. Valg af 2 stemmetællere
  Valgt er Kirsten Møller Hansen og Helene Lundgård
 3. Valg af formand
  Annilis Petersen forslået og valgt
 4. Suppleringsvalg til bestyrelsen, hvis en af bestyrelsens medlemmer vælges til formand
  Hanne Riishøj forslået og valgt
 5. Suppleringsvalg som suppleant, hvis en af suppleanterne vælges til bestyrelsen
  Hanne Hansen foreslået og valgt
 6. Evt.
  • Ruth Christiansen kom med forslag om at overveje at droppe Efterårsmødet og Vintermødet og opprioritere Forårsmøderne.
  • Et medlem kom med opfordring til at afholde Efterårsmøde og Vintermøde i Ubby Forsamlingshus
  • Hanne Lisbeth takkede de nyvalgte og for medlemmernes opbakning.


Indkaldelse ved næstformand Hanne Lisbeth Elfang
Dirigent Inga Sørensen
Referent Annilis Petersen


Kredsens bestyrelse har konstitueret sig som følger:

Formand: Annilis Petersen

Næstformand: Hanne-Lisbeth Elfang

Sekretær: Hanne Riishøj Kruse

Kasserer: Jytte Wacher

Menigt medlem: Kirsten Larsen

Suppleanter: Hanne Hansen og Inga Sørensen

Bagerst fra Venstre, Hanne Lisbeth Elfang, Inga Sørensen, Kirsten Larsen, Hanne Hansen. Forest fra Venstre, Annilis Petersen, Hanne Riishøj, Jytte Wacher, Margrethe Brodthagen

Generalforsamling

Familie & Samfund Kalundborg Kredsen


i Ubby Forsamlingshus, mandag d. 11. marts 2024 kl. 19.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Inga Sørensen er foreslået og valgt.

Stemmetællere Hugo Petersen og Kaj Henningsen.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Else T Hansen.

Gennemgang af årets aktiviteter.

Hvidebæk lokalforeningen er lukket og ligeledes aftenskolen.

Gåture genetableres og lokalforeningerne arrangerer disse.

Opfordring til at benytte hjemmesiden.

Antal medlemmer 285.

Kontingent 275 kr., hvoraf de 125 går til Kredsen.

Omtale af Forårsmøderne 2024, obs mødetidspunkt er kl. 19.00.

Formanden sluttede beretningen med en tak for tiden som formanden.

3. Forhandling om bestyrelsens beretning. Ingen bemærkninger.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, ved Jytte Wacher. Se vedlagte Resultatopgørelse og Status. Regnskabet er godtaget.

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


Valg af Formand:

På valg er: Else Tølbøll Hansen Modtager ikke genvalg

Forslag: Ingen til formandsposten.

Dirigenten konkluderer at der skal indkaldes til en ekstraordinær

generalforsamling.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Kirsten Larsen Modtager genvalg.

Kirsten Larsen er valgt

Jytte Wacher Modtager genvalg.

Jytte Wacher er valgt.


Valg af suppleanter.

På valg er: Inga Sørensen Modtager genvalg.

Inga Sørensen er valgt

8. Valg af revisor:

På valg er: Bente Nielsen Modtager genvalg.

Bente Nielsen er valgt

Valg af revisorsuppleant:

På valg er: Helene Lundgaard: Modtager genvalg.

Helene Lundgaard er valgt

9. Evt.

Et medlem foreslår at de tre lokalformænd kunne køre kredsen.

Annilis appellerer til at alle på generalforsamlingen kommer med input til, hvordan vi finder en formand og hvordan vi ellers kan finde vejen frem.

Hanne Pedersen spørger til hvad arbejdet som formand indebærer og Else skitserer dette.

Hanne Lisbeth siger stor tak til Else for formandsposten og overrækker en buket blomster.

Else takker Inga som dirigent.


Kaffe.


Havnedirektør Bent Rasmussen fortæller om Kalundborg Havn


Dirigent Inga Sørensen


Referent Annilis Petersen

Else T. Hansen og Hanne-Lisbeth

Kalundborg Kredsens Vintermøde den 5. februar 2024

Historiker Lars Hovbakke Sørensen fortalte om hovedlinjerne i udviklingen af Danmarks grundlove fra 1849 til den nyeste i 1953. D. 5.juni i år er det således 175 år siden vi fik vores 1. grundlov.

Grundloven skal ses i en større Europædisk sammenhæng.

Enevælden blev indført i 1661, hvor kongen havde den udøvende, lovgivende og dømmende magt. Inden da var det Adelsstyret. Enevælden var udbredt i hele Europa og i 1840-erne var der kritik af Enevælden. I Danmark var det Nationale Liberale, det bedre borgerskab, der protesterede og ville have demokratiet indført. Industrialiseringen blev fremherskende, hvor det før var bondesamfundet. Rundt om i Europa var der revolutioner imod Enevælden og det ville kongen i Danmark undgå.

Frederik d. 6. oprettede i 1831 rådgivende Stender-forsamlinger, hvortil kun få der fik valgret til.

Norge fik Europas første grundlov i 1814, hvilket bliver et forbillede.

Frederik d. 7. indførte Grundloven og Enevælden blev afskaffet pga pres udefra Europa. Grundloven underskrives af kongen i 1849 for Kongeriget Danmark, som dækkede alt nord for Kongeåen i Nørre Jylland og øerne.

Kun mænd havde stemmeret og kunne vælges i Landstinget. De måtte ikke være straffet, ikke modtaget fattighjælp og skulle have egen husstand. Fruentimmer, fjolser, fattige, folkehold og forbrydere havde ingen stemmeret.

Tjenestefolk fik stemmeret i 1915.

I 1870-erne opstod partiet Venstre og Socialdemokratiet og i 1901 Radikale.

Grundloven ændres 1. gang i 1866, siden i 1915 og sidste gang i 1953, hvor kongen ikke mere kunne udpege en regering. Endvidere var det i 1953 at tronfølgeloven ændres samtidig med grundlovsændringen, hvori Landstinget ophæves og Folketinget alene blev den lovgivende magt.

Det var en meget interessant aften, hvor Danmarkshistorien blev ridset op ud fra Grundlovens perspektiv.


Referent Annilis Petersen

Tak til Beate for 28 år som mødeleder

Efter 28 år som mødeleder for Forårsmøderne i Familie og Samfund Kalundborg Kredsen har Beate Fog-Larsen valgt at stoppe.

På det sidste forårsmøde i denne sæson 2023 blev Beate takket for sin store indsats gennem de mange år og modtog en flot buket blomster.

Margrethe Brodthagen bliver ny mødeleder

Som ny mødeleder for Forårsmøderne 2024 har vi truffet aftale med Margrethe Brodthagen.

Margrethe er tidligere præst ved Ubberup Valgmenighed og stopper som præst på Hospicegården Filadelfia Dianalund her i sommer.

Der er allerede sat gang i planlægningen af de fire kommende Forårsmøder og vi kan igen se frem til nogle spændende aftener.

Efterårsmødet d. 26.10.2023 Ubby Forsamlingshus

Mødet blev som altid indledt med en sangtime under ledelse af Karen Margrethe Gammelby. Teamet var lette sang indeholdende glæde, fugle, døgnet og året.

Efter spisningen kom Maren Tarpgaard, anæstesioverlæge fra Gødstrup. Emnet var: Fra 112 til Hospitalet – en dybtgående rejse ind i præhospitalet.

Vi fik et indblik i det samarbejde der er mellem hospital og præhospitalet og samarbejdet med frivillige hjerteløbere. Der er 83.000 hjerteløbere fordelt i landet og der kan sagtens bruges flere. 15% af tilsete patienter som akutbilerne/lægeambulancerne kører ud til kan afsluttes på stedet med nødvendig observation og behandling.

Maren Tarpgaard fortalte levende om hendes arbejde, som akutlæge, det være sig både til lands, i luften og på vandet.

Når en akutlægehelikopter rekvireres af den visiterende læge, er der en responstid/mobiliseringstid på 4 min i dagtimerne og om natten 15 min. Helikopteren flyver 230km/timen. Der er tilknyttet paramediciner til helikopteren og paramedicineren kan også flyve i nødstilfælde. Der kan landes på 20x20meter. I 2022 blev der fløjet 5.500ture, en tur koster 40.000 kr. mod en udrykning med lægebilen 4.000 kr. Der er meget trang plads i helikopteren og ikke alle funktioner kan udføres. I det sidste års tid har der været mange nætter med nordlys og det er en fantastisk oplevelse at se dette fra luften.

En god og oplevelsesrig aften sluttede af med et par sange.

Ref. Annilis Petersen, Kalundborg Kredsen